Všeobecné obchodní podmínky

I. SMLUVNÍ STRANY

Společnost BeCorp Group s.r.o. sídlem Sokolovská 2036/80b, 323 00, Plzeň, IČ: 29162289, která je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 28049.
(dále jen „poskytovatel“)

a

fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku aplikace Checky registračním formulářem na internetové adrese www.checky.cz/start.
(dále jen „objednatel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem a objednatelem jakožto uživatelem aplikace poskytovatele nazvané Checky (dále jen „aplikace“). VOP tvoří část obsahu smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi poskytovatelem a objednatelem za účelem poskytování aplikace.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Objednatel při dokončení objednávky aplikace vyslovuje souhlas s těmito VOP.
 2. Objednatel je srozuměn a souhlasí s tím, že VOP nejsou uzavřeny písemně. VOP jsou k dispozici na adrese www.checky.cz/…dni-podminky.
 3. Po dokončení objednávky bude objednateli dle zadaných fakturačních údajů vystavena a elektronickou cestou (e-mailem) zaslána objednávka s podrobnými pokyny k platbě. Nebude-li platba uhrazena nejpozději 14. den po dokončení objednávky, práva a povinnosti smluvních stran jakož i účinnost smlouvy uplynutím uvedeného dne automaticky zanikají.
 4. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran má právo ji vypovědět bez udání důvodu za podmínek sjednaných dále v tomto bodu III odst. 6. Řádná výpověď musí být druhé smluvní straně doručena písemně, i elektronickou poštou, nejdříve tři a nejpozději jeden měsíc přede dnem výročí uzavření smlouvy, jinak je výpověď neplatná. Smluvní strany se dohodly, že výpovědní doba v každém případě uplyne, a smlouva tak skončí, uplynutím dne předcházejícího výročí uzavření smlouvy.
 5. Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího uzavření.
 6. Ukončením smlouvy není dotčena platnost ani účinnost ustanovení smlouvy, která se týkají výkonu autorských práv, utajení podkladů a informací a všechna další ustanovení smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení účinnosti smlouvy.

IV. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran nevymezené ve VOP se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a ostatních právních předpisů České republiky.
 2. Dnem uzavření smlouvy je den, kdy došlo k zaslání potvrzujícího e-mailu objednávky objednateli elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu objednatele.
 3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den uhrazení faktury.

V. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

 1. Za využívání aplikace se objednatel zavazuje uhradit poskytovateli úplatu ve výši uvedené ve faktuře a to ve lhůtě splatnosti. Uhrazením je pro účely smlouvy míněno připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele.
 2. Objednatel se zavazuje bezvýhradně dodržovat autorská práva poskytovatele a třetích osob podle platných právních předpisů. Objednatel se zavazuje dodržovat veškerá práva poskytovatele, vyplývající ze smlouvy.
 3. Objednatel je od uzavření smlouvy oprávněn používat veškeré funkce aplikace.
 4. Objednatel je odpovědný za dodržování platných právních předpisů České republiky.
 5. Objednatel se zavazuje neužívat poskytované aplikace k jakýmkoli činnostem, které by vedly k porušení práva poskytovatele nebo by mohly způsobit znevýhodnění ostatních zákazníků poskytovatele při sdíleném využívání prostředků serveru.
 6. Objednateli je zakázáno jakkoliv zasahovat do zdrojových kódů aplikace.
 7. V případě, že poskytovatel, vyzve objednatele k odstranění dat objednatele, která poškozují programové nebo technické prostředky serveru nebo jsou v rozporu se smlouvou, je objednatel povinen odstranit tato data neprodleně, nejpozději však do 24 hodin po odeslání emailové výzvy poskytovatelem. Pokud tak objednatel ve vymezené lhůtě neučiní, má poskytovatel právo od smlouvy odstoupit.
 8. Objednatel je povinen uvést při objednávce aplikace své kontaktní a fakturační údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s poskytovatelem. Objednatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s poskytovatelem.
 9. Objednatel je povinen chránit své přístupové údaje ke zřízené aplikace před zneužitím třetí stranou.
 10. Objednatel prohlašuje a zaručuje poskytovateli, že ke dni uzavření smlouvy je každé jeho prohlášení platné, pravdivé a úplné:
  1. údaje vyplněné objednatelem v registračním formuláři na internetové adrese www.checky.cz/start jsou platné, pravdivé a úplné,
  2. objednatel má potřebnou způsobilost, pravomoc a oprávnění uzavřít a plnit smlouvu,
  3. plněním smlouvy nedojde k neplnění či porušení jakéhokoli ustanovení vyplývajícího ze smlouvy, platných právních předpisů nebo rozhodnutí a jiných aktů veřejné správy, která se týkají objednatele,
  4. není v úpadku, ani ve stavu hrozícího úpadku,
  5. neexistují právní ani faktické překážky, které by bránily plnění závazků objednatele ze smlouvy,
  6. od uzavření smlouvy, bude tato zakládat právoplatné a vymahatelné závazky objednatele.

Objednatel se zavazuje zajistit, že každé jeho prohlášení uvedené v tomto ustanovení bude platné, pravdivé a úplné po celou dobu účinnosti smlouvy.


VI. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

 1. Poskytovatel je výhradním vlastníkem autorských práv všech částí aplikace zpřístupněným objednateli pro účely jejího poskytování.
 2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat aplikaci po dobu účinnosti smlouvy.
 3. Poskytovatel má právo vypovědět smlouvu, pokud:
  1. objednatel odmítá spolupracovat s poskytovatelem (zejména neplatí faktury, neodpovídá na e-maily/volání, neposkytuje součinnost),
  2. prodlení objednatele s úhradou jakékoli částky přesáhne 10 dní po datu splatnosti. Poskytovatel odešle výpověď objednateli elektronickou poštou na emailovou adresu objednatele uvedenou v registračním formuláři. Výpovědní lhůta činí 15 dnů a počíná běžet ode dne doručení oznámení o výpovědi objednateli.
 4. Poskytovatel se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Objednatelova osobní data i data, která objednatel získá od svých uživatelů v rámci služby, je poskytovatel povinen chránit před zneužitím a nikdy nebudou poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Objednatelova data od uživatelů jsou na serverech poskytovatele uložena minimálně po dobu 12 měsíců. Objednatelova osobní data mohou být využita pouze poskytovatelem, a to pouze pro účely plnění smlouvy a s tím související účely, pro účely přímé komunikace s objednatelem, např. zasílání obchodních sdělení, nebo plnění závazků poskytovatele z platných právních předpisů, nebo na vyžádání ze strany oprávněných orgánů veřejné správy.
 5. Poskytovatel je povinen zajistit provoz všech svých softwarových a hardwarových prostředků, pro zajištění poskytované aplikace. Výjimku z této povinnosti tvoří stavy, které nemohou být poskytovatelem ovlivněny a nelze jim předcházet. Mezi tyto stavy může patřit například zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí nebo jiné úkony nezbytné pro zajištění provozu služeb poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software, konfigurace serveru, výměna hardwarových komponent serverů apod.).
 6. Poskytovatel je povinen zprovoznit aplikace po dodání veškerých podkladů nezbytných ke spuštění aplikace ze strany objednatele.
 7. Poskytovatel má právo jednostranně okamžitě ukončit provoz aplikace odstoupením od smlouvy s objednatelem, pokud dojde k porušení smlouvy. Každá z následujících skutečností je považována za podstatné porušení smlouvy:
  1. provozem aplikace objednatele dochází k poškození ostatních zákazníků poskytovatele,
  2. objednatel poruší kteroukoli povinnost dle bodu V, odstavcích 6, 7, 9 a/nebo těchto VOP,
  3. dojde k úmyslnému poškození dobrého jména poskytovatele ze strany objednatele. Poskytovatel odešle oznámení o odstoupení objednateli elektronickou poštou na emailovou adresu objednatele uvedenou v registračním formuláři. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení objednateli. Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni doručení oznámení o odstoupení, s výjimkou tohoto ustanovení a těch dalších ustanovení smlouvy, která mají dle dohody smluvních stran přetrvat i po ukončení účinnosti smlouvy.
 8. Poskytovatel neručí za žádné finanční nebo materiální ztráty objednatele nebo i ztráty jiného charakteru, které mohou vzniknout nedostupností aplikace, poškozením nebo ztrátou dat objednatele. Poskytovatel nabízí aplikaci bez jakýchkoliv záruk bezpečnosti a objednatel ji používá na vlastní riziko.

VII. CENA A ZPŮSOB PLATBY ZA APLIKACI

 1. Provoz aplikace je objednateli zpoplatněn dle ceníku prezentovaného na webové adrese www.checky.cz/start aktuálního ke dni uzavření smlouvy. Veškeré ceny uvedené v ceníku a VOP jsou vč. DPH.
 2. Veškeré vystavené účetní doklady (daňové doklady – faktury) za provoz aplikace budou poskytovatelem zaslány na e-mail v podobě hypertextového odkazu, na kterém si může objednatel fakturu vytisknout.
 3. Zaslaná faktura objednateli slouží zároveň také jako daňový doklad. Platba je účtována vždy dopředu za následující předplacené období provozu aplikace.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Nedomluví-li se smluvní strany jinak, budou oznámení a ostatní komunikace (dále jen „zprávy“) mezi nimi doručovány buď:
  1. elektronickou poštou na emailovou adresu objednatele uvedenou v registračním formuláři na internetové adrese www.checky.cz/start, resp. na emailovou adresu poskytovatele info@checky.cz, nebo
  2. písemně na adresu objednatele uvedenou v registračním formuláři na internetové adrese www.checky.cz, resp. na adresu poskytovatele uvedenou v záhlaví VOP nebo jinou adresu (emailovou resp. korespondenční) sdělenou adresátem odesílateli zprávy nejpozději 5 pracovních dnů před odesláním zprávy.
 2. Pokud je provoz aplikace vypovězen ze strany poskytovatele nebo poskytovatel odstoupí od smlouvy, nemá objednatel nárok na vrácení poměrné části poplatku aplikace za nevyužité období.
 3. Pokud vztah související s užitím aplikace obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 4. Pro všechny spory vznikající z těchto VOP a nebo v souvislosti s těmito VOP je místně příslušný Okresní soud v Plzni.
 5. Stane-li se některé ustanovení nebo část těchto VOP nebo smlouvy neplatné, je neplatné jen toto ustanovení nebo část. V takovém případě budou smluvní strany v dobré víře jednat o nahrazení neplatného ustanovení nebo části těchto VOP nebo smlouvy jiným ustanovením sledujícím stejný cíl.
 6. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu znění VOP, přičemž poskytovatel není povinen informovat objednatele o provedených změnách ve znění VOP. Znění VOP je objednatel povinen průběžně sledovat, aby byl tak seznámen s možnými provedenými změnami ve VOP ze strany poskytovatele. V případě, že objednatel odmítne akceptovat změnu VOP, je do 15 dnů od zveřejnění nového znění VOP oprávněn vypovědět smlouvu s výpovědní lhůtou v délce 15 dní Nebude-li smluveno jinak, nebudou těmito změnami či doplněními dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 7. V případě provedení změn ve znění VOP ze strany poskytovatele přechází nové VOP v platnost okamžikem zveřejnění nových VOP na internetových stránkách poskytovatele. Okamžikem zveřejnění nových VOP automaticky zaniká platnost předcházejících VOP, přičemž nové VOP jsou závazné i pro objednatele, kteří objednali aplikaci ještě před vydáním aktualizovaných VOP.

V Plzni, dne 16.6.2013

vyzkoušet Checky zdarma nebo ihned Checky objednat
 • Teplotní mapy (heatmapy)
 • Eye tracking
 • Filtry, grafy, statistiky, exporty
 • Online rozhraní přímo na stránce
Aplikace Checky nám pomáhá zjišťovat kde a čím návštěvníci tráví nejvíce času, např. kam (ne)klikají. Vychytání všech detailů webu nám každoročně zvyšuje zisky.